ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Łukasz Loska Rzeczoznawca Majątkowy

Łukasz Loska posiada nadaną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami nr 22496 nadaną w trybie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) uzyskując tym samym tytuł zarządcy nieruchomości uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Niestety w związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2014r. przypisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U z 2013 r., poz. 829) - dotyczących m.in. sytuacji prawnej zarządców nieruchomości i związaną z tym likwidacją licencji zarządcy nieruchomości nastąpiło wycofanie licencji zarządcy nieruchomości z obrotu prawnego.

Deregulacja zawodów nieruchomościowych oraz całkowite usunięcie listy osób posiadających licencje zawodowe ze strony Internetowej byłego Ministerstwa Infrastruktury, wprowadziło wśród wielu klientów bardzo duże obawy, irytację i niepewność co do wiarygodności osób wykonujących w tej chwili zawód zarządcy nieruchomości, gdyż z uwagi na powyższe nowa regulacja znosi bariery prawne w zakresie przygotowania zawodowego, a do zarządzania nie jest już potrzebna licencja.

W związku z powyższym w celu ochrony interesów klientów oraz potwierdzenia kwalifikacji zawodowych licencjonowanych zarządców nieruchomości Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami utworzyła ogólnopolski i wreszcie całkowicie niezależny wspólny Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości »

Łukasz Loska uzyskał ww. licencję zarządcy nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami nr 598.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami jest największą polską organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, w tym ich związki oraz inne organizacje i jednostki organizacyjne o statusie przedsiębiorcy. Izba chroni interesy osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność związaną z zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Łukasz Loska jest Członkiem Regionalnego Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości „RONDO” w Katowicach »