KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest firma Łukasz Loska Rzeczoznawca Majątkowy
Dane kontaktowe: 43-180 Orzesze ul. Ligonia 1A
tel.: 504-205-621, e-mail: loska.biuro@gmail.com

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, c RODO w celu:
1) prowadzenia korespondancji (w szczególności udzielania odpowiedzi),
2) wykonania czynności niezbędnych przed zawarciem umowy,
3) zawarcia umowy,
4) czynności związanych z wykonywaniem umowy,
5) archiwizowania po zakończeniu wykonania umowy przez administratora lub osobę trzecią.

3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Każdy ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 00-193.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym i warunkiem zawarcia umowy.

9. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, gdyż konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.

10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana/Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11. Zobowiązuje się Pani/Pan/Państwo do przekazania wszystkim osobom będących stronami powiązanymi (w szczególności wszystkim osobom reprezentującym oraz wskazanym przez Panią/Pana/Państwa do kontaktu) informacji zawartych w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa powyżej.